CONTACT US f x l i i
Library

สถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปีงบประมาณ2563

เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production, SCP) ด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สทวช.) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกลและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย และเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นต้น รวมตัวกันและทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2580 และ SDG 12

การจัดทำสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563  เป็นการรวบรวมข้อมูลกิจกรรม การดำเนินงาน ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นความเคลื่อนไหว การขับเคลื่อนงาน/กิจกรรม ผู้มีบทบาท และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

ดาวน์โหลด รายงานสถานการณ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนในประเทศไทย ปีงบประมาณ2563 < กลับหน้าที่แล้ว