CONTACT US f x l i i
Library

โครงการเสริมสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจในการขจัด การแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน

ไอโอเอ็มได้รับอนุญาตจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานให้เปิดรับความคิดเห็นต่อวีดีโอ (Post-arrival orientation) ที่ใช้ในศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการเลิกจ้างเพื่อใช้ในการปฐมนิเทศน์แรงงาน MoU จากประเทศเมียนมา สปป ลาว และกัมพูชา จึงต้องการเปิดรับความคิดเห็นจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปเสนอต่อกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงวีดีโอดังกล่าว วีดีโอมี 6 ภาษา (Link to VDO) ได้แก่ อังกฤษ ไทย กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ลาว โดยเนื้อหาวีโอทุกภาษาคล้ายคลึงกันแบ่งเป็น 6 หัวข้อ โดยความคิดเห็นที่ได้จะนำเสนอในรูปแบบรวม ไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์ ข้อมูลใด ๆ กับทางกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อดูครบทั้ง 6 หัวข้อแล้ว กรุณาทำแบบสอบถามซึ่งจะใช้เวลาทำประมาณ 10 นาที (Link to form) 

ทำความรู้จัก CREST (Download Flyer)


< กลับหน้าที่แล้ว