CONTACT US f x l i i
17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม
กรอบความร่วมมือ UN Global Compact เป็นโครงการรณรงค์ให้บริษัทวางกลยุทธ์และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล 10 ประการ โครงการนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ ทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม
นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้เผยแพร่ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน ที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยเป้าหมายทั้ง 17 ประการอีกด้วย
 • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
 • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
 • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
อ่านต่อ
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
อ่านต่อ
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
อ่านต่อ
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง
อ่านต่อ
รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
อ่านต่อ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า
อ่านต่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม
อ่านต่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ
อ่านต่อ
ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
อ่านต่อ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
เหตุผลหลัก 3 ข้อ
ที่บริษัทเข้าร่วมกรอบความร่วมมือนี้
80% เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท
59% เป็นหลักปฎิบัติสากลในการดำเนินงาน
58% เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในบริษัท
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์ของเรา
ภายในปี 2573 เราต้องการส่งต่อกระแสการทำธุรกิจทั่วโลกอย่างยั่งยืน ในกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า ในแบบที่พวกเราทุกคนต้องการ
เป้าหมายของเรา
เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการภายในปี 2573
พันธกิจของเรา
- ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และ การต่อต้านการทุจริต
- ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์ของเรา
 • เพิ่มการตระหนักรู้
 • ผนึกกำลังทุกภาคส่วน
 • เพิ่มขีดความสามารถ
 • รณรงค์นโยบายระดับชาติ
 • ขยายเครือข่ายเพื่อการร่วมมือที่แข็งแกร่ง


JOIN US NOW