นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ปรับปรุงล่าสุด: 23 มิถุนายน 2565

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งหมดที่เชื่อมโยงหรือประกาศเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (บนแต่ละ " เว็บไซต์ ")

1) วัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลที่เราได้รับเมื่อท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) หรือข้อมูลที่เราได้มีการขอรายละอียดหรือข้อมูลอื่นผ่านขั้นตอนการดำเนินงานของเรา
เว็บไซต์ของเราไม่เหมาะสำหรับเด็ก และเราไม่มีเจตนารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่อย่างใด หากท่านเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่มีการรับรองความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา
เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ร่วมกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับอื่น ๆ หรือนโยบายการประมวลผลที่เป็นธรรมที่เราได้มีโอกาสจัดทำขึ้น โดยเราได้รวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านทราบถึงวิธีการและเหตุผลของเราในการใช้ข้อมูลของท่าน
คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" ตามที่ใช้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอ้างอิงถึงข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เอกลักษณ์ออนไลน์ ปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่มีความเฉพาะของแต่ละบุคคล
2) เราคือใคร
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นในนามของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (UN Global Compact) และองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายใต้โกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (Foundation for the Global Compact) (จากนี้ไป "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา") หน่วยงานทั้งสองนี้จะเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบเว็บไซต์ต่อไปนี้ (ซึ่งจากนี้ไปเรียกว่า “เว็บไซต์”)
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
โกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)
หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือกิจกรรมการประมวลผลของเรา โปรดติดต่อเราที่ info@globalcompact-th.com
3) ข้อมูลที่เรารวบรวม
ก) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนกิจกรรม ผู้เข้าใช้เว็บไซต์และอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึง
• ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อของท่าน นายจ้าง ตำแหน่งงาน แผนก หรือสิ่งที่ระบุอัตลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ โดยเราจะได้รับข้อมูลการติดต่อเมื่อท่านลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับเรา เมื่อท่านร้องขอเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อท่านสื่อสารกับเราโดยใช้หน้าเพจ "ติดต่อเรา" บนเว็บไซต์ของเราหรือทางอีเมล
• ข้อมูลประจำตัว เช่น รหัสผ่าน คำถามและคำตอบที่เป็นความลับ หรือข้อมูลความปลอดภัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ใช้สำหรับการพิสูจน์ตัวตนและการเข้าถึงบัญชี
• ข้อมูลการตลาดและการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร เช่น การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากเราและบุคคลที่สามของเรา และความสนใจของท่านเมื่อท่านสมัครรับข่าวสารทางอีเมลบนเว็บไซต์ของเรา
• ข้อมูลกิจกรรม เช่น ข้อมูลการติดต่อที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของเราในฐานะผู้เข้าร่วม ผู้นำเสนอ หรือสื่อมวลชน
• ข้อมูลแบบสำรวจ เช่น ข้อมูลการติดต่อและเนื้อหาที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านตอบแบบสำรวจหรือขอความคิดเห็นสาธารณะจากเรา และบันทึกการมีส่วนร่วมของท่านในกลุ่ม ที่ประชุม หรือหน่วยงานที่เราจัดขึ้นหรือให้การสนับสนุน
• ข้อมูลการออกใบแจ้งหนี้ เช่น ข้อมูลใบแจ้งหนี้และรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการชำระเงิน
• ข้อมูลผู้สมัคร เช่น ประวัติการทำงาน คุณสมบัติ คุณสมบัติทางวิชาการและบันทึกการศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเราเมื่อสมัครรับตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลในประวัติย่อของท่าน จดหมายแนะนำตัว ในแบบฟอร์มใบสมัครหรือข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ หรือที่เราได้รับจากบริษัทจัดหางานหรือผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ
• เมื่อท่านติดต่อเราโดยตรงทางอีเมล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในอีเมลของท่านเพื่อตอบคำถามหรือความคิดเห็นของท่าน เราอาจเก็บความคิดเห็นของท่านไว้เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต
ข) ข้อมูลที่เรารวบรวม
สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ ข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้งาน เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) การนำทางผ่านเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้และเวลาที่ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะไม่มีการระบุอัตลักษณ์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ เรายังรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่ท่านติดต่อเราอีกด้วย
ในขณะนี้ เว็บไซต์ของเรายังไม่มีการรองรับฟีเจอร์ “ไม่ติดตาม” (“Do not Track Signal: DNT”) ที่อาจมีอยู่ในเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้เว็บไซต์ทราบว่าท่านไม่ต้องการให้มีการรวบรวมข้อมูลบางประเภท หากท่านเปิดการตั้งค่า DNT บนเบราว์เซอร์ของท่าน เว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถติดตามการตั้งค่า DNT ใด ๆ ที่ท่านตั้งไว้ได้ในขณะนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNT กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.donottrack.us
ค) คุกกี้
เราใช้ “คุกกี้” และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านและระบุผู้เยี่ยมชมซ้ำบนเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อเราใช้คุกกี้เพื่อระบุตัวท่าน ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ท่านใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ยังช่วยให้เราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายความสนใจของผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์บนเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดู ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา
4) เรานำข้อมูลไปใช้อย่างไร
เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น ซึ่งเรามีเหตุผลทางกฎหมายอันชอบธรรมสำหรับการดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ เหตุผลทางกฎหมายจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะต่อไปนี้ตามความจำเป็นบนพื้นฐานประโยชน์อันชอบธรรมทางธุรกิจของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่มีต่อสมาชิก
• เพื่อลงทะเบียนให้ท่านเป็นผู้ติดต่อที่เป็นสมาชิกหรือผู้ลงนามหรือสมาชิกในอนาคตของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ/หรือโครงการริเริ่มร่วมกัน (Joint Initiatives)
• เพื่อจัดการความสัมพันธ์และสถานะของเรากับองค์กรของท่านในฐานะสมาชิกของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ/หรือโครงการริเริ่มร่วมกัน (Joint Initiatives)
• เพื่อจัดการหรือดำเนินการตามภาระผูกพันของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงใด ๆ ที่เราเป็นคู่สัญญา
• เพื่อให้ข้อมูลของเราและเนื้อหาอื่น ๆ แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
• เพื่อจัดการการลงทะเบียน การชำระเงิน และการเข้าร่วมกิจกรรมของเรา และ
• เพื่อตอบสนองต่อคำขอหรือข้อซักถาม
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะต่อไปนี้ตามความจำเป็นบนพื้นฐานประโยชน์อันชอบธรรมบางอย่าง หรือในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าวภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด (ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ)
• เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเราและ/หรือขอให้ท่านตอบคำถามในแบบสำรวจ
• เพื่อส่งกระดานข่าวและจดหมายข่าวของเรา
• เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ (รวมถึงกิจกรรม การสัมมนาออนไลน์ การเข้าร่วม Action Platforms เป็นต้น) ที่จัดไว้ให้สำหรับสมาชิกของโกลบอลคอมแพ็กแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) หรือแบ่งปันข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม ทรัพยากร และการนำเสนอรายงานที่เราได้ริเริ่มขึ้นเองและ/หรือโครงการอื่น ๆ ที่ริเริ่มร่วมกัน และ/ หรือริเริ่มโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (Global Compact Local Networks) และ/หรือองค์กรพันธมิตร
• เพื่อส่งสารเกี่ยวกับบทบาทส่วนบุคคลให้แก่ท่านซึ่งท่านดำเนินการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ(UN Global Compact) และ/หรือโครงการอื่นๆ ที่ริเริ่มร่วมกัน
• การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงภาพรวมของโอกาสในการมีส่วนร่วม
• เพื่อจัดการให้มีการดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องสมบูรณ์ของเรากับสมาชิกและผู้ลงนามในปัจจุบัน หรือสมาชิกและผู้ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในอนาคต รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• เพื่อตอบคำถาม
• เพื่อแบ่งปันบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรม การสัมมนาออนไลน์ และ/หรือโปรแกรมอื่นๆ
• เพื่อยืนยันและจัดการการเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ เครื่องมือประเมินตนเองหรือฮับ
• เพื่อจัดการกับคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านหรือผู้อื่นทำ
• เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเพื่อให้ผลงานวิจัยของเรามีความเกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น
• เพื่อบริหารจัดการและปกป้องการดำเนินงานของเราและเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบ การสนับสนุน การรายงานและการเก็บข้อมูล (hosting of data)
• เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้กับท่านและวัดหรือทำความเข้าใจประสิทธิภาพของเนื้อหาเหล่านั้นและ
• เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
หากท่านสมัครงานกับเราเป็นการถาวรหรือชั่วคราว รวมถึงในฐานะที่ปรึกษาหรือนักศึกษาฝึกงาน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะต่อไปนี้ตามความจำเป็นบนพื้นฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา และเพื่อตัดสินใจว่าจะทำสัญญากับท่านต่อไปหรือไม่
• เพื่อประเมินทักษะ คุณสมบัติ และความเหมาะสมสำหรับบทบาทที่ท่านสมัคร
• เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและข้อมูลอ้างอิง หากมี
• เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
• เพื่อเก็บบันทึกที่เกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานของเรา และ
• เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ
5) วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูล
ข้อมูลที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชันจะถูกแบ่งปันให้กับ UN Global Compact
เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ซึ่งให้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ แก่เรา บุคคลที่สามเหล่านี้รวมถึงผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินของเรา บริษัทวิเคราะห์เว็บไซต์ ผู้ให้บริการอีเมล ผู้ให้บริการไอที ผู้ให้บริการการประชุมทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจัดการกิจกรรม นักพัฒนาเว็บไซต์ ที่ปรึกษา นักบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษามืออาชีพอื่น ๆ และผู้ให้บริการอื่น ๆ
เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ให้การรับประกันที่เพียงพอในมาตรการด้านเทคนิคและความปลอดภัยขององค์กรสำหรับการควบคุมดูแลการประมวลผลที่จะเกิดขึ้นและการควบคุมผู้ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง และอนุญาตให้พวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุตามคำแนะนำของเราเท่านั้น
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล หมายศาล กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวนด้านกฎระเบียบ หรือตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกจำกัดเท่าที่จำเป็น (ก) เพื่อปฏิบัติตามความมั่นคงของชาติ สาธารณะประโยชน์ หรือข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมาย หรือ (ข) ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล หรือกฎหมายกรณีที่ก่อให้เกิดข้อผูกพันที่ขัดแย้งกันหรือการอนุญาตอย่างชัดแจ้ง
เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลที่สามไม่สามารถระบุเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท่านได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของเรา หรือจำนวนผู้ที่ดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา
6) เราเก็บข้อมูลไว้นานแค่ไหน
เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่อนุญาตให้เราระบุอัตลักษณ์ได้ไม่เกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ตามข้อตกลงและสิทธิของเรา หรือหากไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิคและมีเหตุผลอันสมควรที่จะลบออก เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนบุคคลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการร้องขอ
7) ความปลอดภัย
เรารักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงและเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของเราและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ยอมรับโดยทั่วไป มาตรการเหล่านี้รวมถึงการใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยทางเทคนิค กายภาพ และการบริหาร เราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านส่งมาให้เรา และท่านตกลงว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้และมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยที่ท่านยอมรับความเสี่ยงของท่านเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เราจะพยายามรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวในระบบของเรา เราได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนสำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
8) เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลอาจแตกต่างไปจากของเรา การจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือที่ตั้งอื่น ๆ ของเรามีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านและไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์หรือที่ตั้งอื่น ๆ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น โปรดทราบว่าข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาภายนอกเว็บไซต์ หรือการรวบรวมข้อมูลใด ๆ หลังจากที่ท่านคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว
9) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
เรามีสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ดังนั้น การใช้เว็บไซต์ของเราจากที่อื่น ๆ นอกประเทศไทย ท่านรับทราบว่าเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาที่เราในประเทศไทย และไปยังบริษัทในเครือ พันธมิตร และผู้ให้บริการของเราที่ตั้งอยู่ทั่วโลก และจะมีการถ่ายโอน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศไทยหรือที่อื่นในโลกที่เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่
10) ผู้อยู่อาศัยในยุโรป
หากท่านอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เฉพาะในกรณีที่ (1) ท่านให้ความยินยอม (ซึ่งสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา) (2 ) การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เรากำลังจะเข้าทำสัญญาหรือได้ทำสัญญาร่วมกับท่าน (3) กฎหมายกำหนดให้เราต้องดำเนินการ หรือ (4) การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์เชิงเชิงพาณิชย์อันชอบธรรมของเรา ( ยกเว้นในกรณีที่สิทธิและผลประโยชน์ของท่านแทนที่ผลประโยชน์ดังกล่าว)
หากท่านอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร ในบางสถานการณ์ ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บไว้โดยเฉพาะ ดังนี้
• ร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราถือครองไว้เกี่ยวกับตัวท่านตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับ หรือประเภทของผู้รับที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย หรือ ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้ระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติ
• ร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเองได้โดยทันที
• ร้องขอเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้เกี่ยวกับตัวท่าน
• ร้องขอเพื่อจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิป้องกันหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• ร้องขอเพื่อโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงไปยังบุคคลที่สามได้ซึ่งโดยสภาพทางเทคนิคสามารถทำได้
นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับอยู่ ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรได้
ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยส่งอีเมลมาที่ info@globalcompact-th.com
11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในอนาคต โปรดเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ท่านใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนปลี่ยนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
12) ติดต่อเรา
หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใ ดๆ เกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: info@globalcompact-th.com

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้