UN Global Compact
Network Thailand
เราเป็นเครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact Network Thailand หรือ UNGCNT)
ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อธันวาคม 2561 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งในไทย 15 บริษัท
เราเป็นหนึ่งในเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) ลำดับที่ 70 ของโครงการสำคัญในระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ
UN Global Compact เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้
วิสัยทัศน์ของเรา
ภายในปี 2573 เราต้องการส่งต่อกระแสการทำธุรกิจทั่วโลกอย่างยั่งยืน ในกลุ่มบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า
ในแบบที่พวกเราทุกคนต้องการ และสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ภายในปี 2573 โดยมียุทธศาสตร์ 5 ข้อ
Awareness
การวางเป้าหมายให้ความรู้ และ ให้การตระหนักรู้
Empowerment
การยกย่องบุคคล ที่ทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นตัวอย่างสร้างแรงจูงใจ
Market Engagement
การผสานความร่วมมือองค์กรต่างๆ
Apply Technology and Innovation
การใช้เทคโนโลยี หรือการร่วมสร้างนวัตกรรม
Leaders
ผู้นำองค์กร และผู้นำรุ่นใหม่
พันธกิจของเรา
 • ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ที่ช่วยผลักดันเป้าหมายของสังคมในวงกว้าง อาทิ เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals) โดยมุ่งเน้นการสร้างภาคีความร่วมมือและการพัฒนานวัตกรรม
 • ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ทั้งด้านการวางยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการ ของ UN Global Compact ซึ่งครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และ การต่อต้านการทุจริต
 • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
 • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
 • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
 • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
 • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
 • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
อ่านต่อ
ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ทุกคนในทุกช่วงอายุ
อ่านต่อ
รับรองการศึกษาที่
เท่าเทียมและทั่วถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
อ่านต่อ
บรรลุความเท่าเทียม
ทางเพศ พัฒนาบทบาท
สตรีและเด็กผู้หญิง
อ่านต่อ
รับรองการมีน้ำใช้
การจัดการน้ำและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีพลังงาน
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
อ่านต่อ
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน
การจ้างงานที่มีคุณค่า
อ่านต่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่พร้อมรับการเปลี่ยน
แปลง ส่งเสริมการปรับ
ตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม
อ่านต่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ
อ่านต่อ
ทำให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองแผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ดำเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ
อ่านต่อ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ปกป้อง ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ส่งเสริมสังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
สากลต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้