SCGP สร้างความรู้สู่ชุมชน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยชุมชนเอง

Environment

SCGP ผู้นำในระดับสากลที่นำเสนอโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของผู้บริโภค ให้ความสำคัญกับ ESG ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก (SDGs) 

ภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคม (Social) SCGP ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีแนวทางการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน 


SCGP จึง
ร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ SCGP” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการคัดแยกและจัดการขยะให้แก่ชุมชน เพื่อการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบ นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และสร้างรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 โครงการย่อยได้แก่

  • โครงการจัดการขยะในชุมชน โดย SCGP สร้างความรู้ ความเข้าใจ  ส่งผลให้คนในชุมชนปรับพฤติกรรมของตนเอง ให้ใช้วัสดุน้อยลง ใช้ซ้ำ และนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย และสร้างรายได้ มีชุมชนที่เข้าร่วมแล้ว 143 ชุมชน
  • โครงการพากระดาษกลับบ้าน SCGP ให้ความรู้การคัดแยกกระดาษใช้แล้ว แบ่งตามประเภทอย่างถูกต้อง ในโรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และสามารถรวบรวมกระดาษเก่าที่คัดแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าเรียบร้อยแล้วมาแลกเปลี่ยนกับ SCGP เป็นกระดาษใหม่ ไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง
  • โครงการส่งเสริมหัตถกรรมจักสาน เส้นเทปกระดาษ (Paper Band) ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนในการเพิ่มมูลค่าเส้นเทปกระดาษเหลือใช้จากโรงงาน SCGP ให้มีมูลค่าและเพิ่มรายได้ รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้ด้วยชุมชนเอง


โครงการชุมชน
LIKE (ไร้) ขยะ SCGP ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี และขอนแก่น โดยข้อมูลตั้งแต่ปี 2022 ถึง เดือนสิงหาคม ปี 2023 สามารถลดปริมาณขยะสะสมในชุมชนได้ 1,207,005 กิโลกรัม และสามารถนำเศษกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ SCGP ได้ 1,072,092 กิโลกรัม


SCGP
เชื่อมั่นว่าหากชุมชนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ แล้ว จะสามารถเติบโตได้ด้วยชุมชนเอง และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้