How to join
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้าง
สิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม?
GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จัก
หลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน
เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการ
ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
องค์กรเอกชน
หรือบริษัทของรัฐ
บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีพนักงานประจำอย่างน้อย 250 คนขึ้นไป และ/หรือ บริษัทของรัฐ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกขององค์กรเอกชน หรือบริษัทของรัฐ

องค์กรเอกชน
เช่นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีพนักงานประจำอย่างน้อย 250 คนขึ้นไป และ/หรือบริษัทของรัฐ
ขั้นตอนที่ 1
อ่านข้อแนะนำในการสมัครสมาชิกสำหรับบริษัทเอกชน ที่นี่
>> ข้อแนะนำในการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2
กรอกเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นสมาชิกต่อสหประชาชาติ โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (หรือเทียบเท่า) เอกสารแสดงเจตจำนงสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
>> เอกสารแสดงเจตจำนง
ขั้นตอนที่ 3
กรอกใบสมัครออนไลน์ และแปลงไฟล์ใบสมัครเป็นไฟล์ดิจิตอล พร้อมมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรกำกับ ทั้งนี้ลายเซ็นและชื่อของผู้บริหารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เซ็นเอกสารแสดงเจตจำนง
ธุรกิจขนาดเล็ก
หรือขนาดกลาง (SME)
ธุรกิจที่มีพนักงานประจำมากกว่า 10 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 250 คน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกของธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง (SME)

ธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง (SME)
ธุรกิจที่มีพนักงานประจำมากกว่า 10 คนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 250 คน
ขั้นตอนที่ 1
อ่านข้อแนะนำในการสมัครสมาชิกสำหรับบริษัทเอกชน ที่นี่
>> ข้อแนะนำในการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2
กรอกเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นสมาชิกต่อสหประชาชาติ โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (หรือเทียบเท่า) เอกสารแสดงเจตจำนงสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
>> เอกสารแสดงเจตจำนง
ขั้นตอนที่ 3
กรอกใบสมัครออนไลน์ และแปลงไฟล์ใบสมัครเป็นไฟล์ดิจิตอล พร้อมมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรกำกับ ทั้งนี้ลายเซ็นและชื่อของผู้บริหารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เซ็นเอกสารแสดงเจตจำนง
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
(Non - Business)
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สถาบันการศึกษา, สมาคมธุรกิจ, เมืองหรือเทศบาล
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
สมัครสมาชิก
การสมัครสมาชิกขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ประกอบไปด้วย
 • สถาบันการศึกษา (Academic Institutions)
 • สมาคมธุรกิจ (Business Associations)
 • เมืองหรือเทศบาล (Cities/Municipalities)
 • องค์กรภาคประชาสังคม (Civil Society Organizations – NGOs)
 • มูลนิธิ (Foundations)
 • องค์กรแรงงาน (Labor Organizations)
 • องค์กรภาครัฐ (Public Sector Organizations)
ขั้นตอนที่ 1
อ่านข้อแนะนำในการสมัครสมาชิกสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่นี่
>> ข้อแนะนำในการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2
กรอกเอกสารเพื่อแสดงเจตจำนงในการเป็นสมาชิกต่อสหประชาชาติ โดยมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (หรือเทียบเท่า) เอกสารแสดงเจตจำนงสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
>> เอกสารแสดงเจตจำนง
ขั้นตอนที่ 3
กรอกใบสมัครออนไลน์ และแปลงไฟล์ใบสมัครเป็นไฟล์ดิจิตอล พร้อมมีลายเซ็นของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรกำกับ ทั้งนี้ลายเซ็นและชื่อของผู้บริหารต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เซ็นเอกสารแสดงเจตจำนง

ข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
Membership rate
ค่าสมาชิกจะขึ้นอยู่ระดับรายได้ของบริษัทโดยแยกตามยอดขายประจำปี (USD)
ยอดขาย/รายได้ และค่าสมาชิกเป็นการชำระเข้าที่ สหประชาชาติ โดยสิทธิประโยชน์
เข้าถึงความรู้ เครือข่ายท้องถิ่น Global Compact กว่า 60+ ประเทศ

SIGNATORY
 • 10,000 $ > 5 billion (usd) sales/revenue
 • 7,500 $ 1–5 billion (usd) sales/revenue
 • 5,000 $ 250 million – 1 billion (usd) sales/revenue
 • 2,500 $ 50–250 million (usd) sales/revenue
 • 16,500 $ < 50 million (usd)sales/revenue
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
"
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
"
PARTICIPANT
 • 20,000 $ > 5 billion (usd) sales/revenue
 • 15,000 $ 1–5 billion (usd) sales/revenue
 • 5,000 $ 250 million – 1 billion (usd) sales/revenue
 • 5,000 $ 50–250 million (usd) sales/revenue
 • 16,500 $ < 50 million (usd)sales/revenue
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
"
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
"
ACTION PLATFORMS
(each)
 • 20,000 $ > 5 billion (usd) sales/revenue
 • 15,000 $ 1–5 billion (usd) sales/revenue
 • 5,000 $ 250 million – 1 billion (usd) sales/revenue
 • 5,000 $ 50–250 million (usd) sales/revenue
 • 16,500 $ < 50 million (usd)sales/revenue
นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
"
คุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้โลกใบนี้กับเราไหม? GCNT ขอชวนคุณมาทำความรู้จักหลักการทำงานเพื่อเศรษฐกิจยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นต้นแบบนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนขององค์กรคุณ
"