‘สิทธิมนุษยชน’บนเส้นทางธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์

Human Rights

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P. Group ได้เปิดตัว “รายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี ฉบับที่ 3” เพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความพยายามดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมความโปร่งใสและความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ C.P. Group ในฐานะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 450,000 คน กระจายอยู่ใน 21 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงมีห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อน และคู่ค้าจำนวนมาก เครือเจริญโภคภัณฑ์หวังว่ารายงานฉบับนี้จะกระตุ้นให้เกิดการสานเสวนาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งเครือฯ และอุตสาหกรรมในวงกว้าง

เริ่มจากภายใน สู่ภายนอกองค์กร

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ เลขาธิการและกรรมการบริหาร สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT)  กล่าวว่า  ทุกวันนี้ โลกยังมองเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่เหมือนกัน ทำให้มีความคาดหวังและการดำเนินงานต่างกัน เช่นเดียวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เมื่อ 30 ปีก่อน 

ขับเคลื่อนกระบวนการตรวจสอบสถานะสิทธิมนุษยชนรอบด้าน ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

อย่างไรก็ดี เรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ในระดับโลก ทุกองค์กรต้องเตรียมตัวและพร้อมที่จะลงมือทำ โดยจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบุคคลเท่านั้น แต่รวมถึง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องทราบว่าสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานคืออะไร และมีเรื่องใดที่สำคัญในการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หรือชุมชน ล้วนมีประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องดูแล   การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต้องเริ่มจากในบ้าน หรือในองค์กรก่อน แล้วจึงขยายสู่นอกรั้ว หรือภายนอกองค์กร

ดร. เนติธร เล่าถึงการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนของเครือฯ ว่า  มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และสื่อสารให้ทุกคนเห็นความสำคัญและเป็นเจ้าของประเด็นร่วมกัน โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครอง เยียวยา ดูแลพนักงาน ตามบริบทและลักษณะของธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจโทรคมนาคม ประเด็นสิทธิมนุษยชนก็จะแตกต่างกัน   เมื่อรู้ความเสี่ยงแล้ว  ต้องเอานวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับติดตาม และประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ำ หรือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

“สิ่งที่ต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น คือพยายามสื่อสารให้ทุกคนเห็นความสำคัญ มีส่วนร่วม และเดินไปในทิศทางเดียวกันบนเส้นทางสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนสามารถจับต้องได้และทำได้” ดร. เนติธร กล่าว

จัดทำรายงาน จุดเปลี่ยนที่ช่วยจัดระบบ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการจัดทำ “รายงานสิทธิมนุษยชน” ดร. เนติธร กล่าวว่าการจัดทำรายงาน มีประโยชน์อย่างมาก และถือเป็นจุดเปลี่ยนของการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของเครือฯ เพราะเมื่อต้องรวบรวมข้อมูล ทำให้เห็นช่องว่างที่ยังพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดระบบการทำงาน เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลได้ถูกต้อง และเมื่อต้องสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน จึงต้องมีการรายงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อแสดงถึงความพร้อมให้ตรวจสอบและติดตามผล และสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกปี ซึ่งการจัดทำรายงานสอดคล้องกับกรอบการรายงานของหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles Reporting Framework) (UNGPRF)

 
 

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ลดความเหลื่อมล้ำ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังขยายการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์ มุ่งมั่นสร้างการเข้าถึงการรักษาที่ดีอย่างมีมาตรฐานสำหรับผู้ป่วย เนื่องด้วยการเข้าถึงการรักษาที่ดี เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป  หนึ่งในบริษัทภายใต้เครือฯ จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “MorDee” (หมอดี) แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะแบบครบวงจร ที่เชื่อมต่อบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์สำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ทางไกลจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย โดยผู้ป่วยสามารถขอทำนัดกับแพทย์ที่ต้องการขอคำปรึกษา ตามเวลาที่สะดวก รวมถึงนำค่าใช้จ่ายไปเบิกกับบริษัทประกันหรือหน่วยงานด้านสุขภาพที่คุ้มครองสิทธิของตน 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะ Smart EMS (Emergency Medicine Service)  ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช หนึ่งในสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยนำนวัตกรรมต่างๆ เช่น การนำระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นจุดศูนย์กลาง หรือ IOT (Internet of Things)  มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์  เพื่อสร้างการเข้าถึงการรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนคนไทยทุกคน 

 


ดร. เนติธร ยังได้เชิญชวนให้องค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนมากขึ้น โดยเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ ยินดีแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles) (UNGP)

“เราต้องการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนชัดเจนขึ้น เพื่อนำพาให้ภาคธุรกิจอื่นๆ ทำตามได้ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง” ดร. เนติธร กล่าวทิ้งท้ายร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
UN Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้