ก.ล.ต. ร่วมกับ 14 องค์กร ระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Governance for Sustainable Development Forum) ของภาคตลาดทุน

Event

ก.ล.ต. ร่วมกับ 14 องค์กร ระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Governance for Sustainable Development Forum)

นำเสนอบทบาทของภาคตลาดทุนและหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนธุรกิจมีธรรมาภิบาลเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญไปสู่ความยั่งยืน โดยภายในงาน Good Society Summit ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคีและองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นทางสังคมที่หลากหลายพร้อมช่องทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมดี ในรูปแบบ Virtual Event 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.30น.

รับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook page สำนักงาน กลต. และ www.goodsociety.network


กำหนดการ
งานเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Governance for Sustainable Development Forum: “Main Forum”) ของภาคตลาดทุน
“แนวทางขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน”
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 - 12.30 น. (Live ทางออนไลน์)*

ช่วงแรก (กล่าวนำ)
11.00 - 11.05 น. “บทบาทของตลาดทุนในฐานะหนึ่งในกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อตอบโจทย์
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน”
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สำนักงาน ก.ล.ต.”)
11.05 - 11.10 น. สำนักงาน ก.ล.ต. องค์กรที่ร่วมเสวนา และองค์กรภาคตลาดทุน ถ่ายรูปร่วมกัน

ช่วงสอง (การเสวนา)
เสวนา 1
11.10 - 11.35 น. “การยกระดับการประกอบธุรกิจอย่างมีESG โดยเฉพาะประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
สิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่ความน่าเชื่อถือของการเปิดเผยข้อมูล”
• ผู้แทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TBC)
• ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TBC)
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TBC)
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (TBC)

เสวนา 2
11.35 - 12.00 น. “กลไกธรรมาภิบาลเพื่อการสร้างมูลค่าของธุรกิจในระยะยาว”
• ผู้แทนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TBC)
• ผู้แทนบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (TBC)
* ส่วนหนึ่งของงาน Good Society Summit (วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบของงานออนไลน์เสมือนจริง)
 
เสวนา 3
12.00 – 12.30 น. “ก้าวต่อไปของภาคตลาดทุนในการสร้างสังคมดี”
• นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.
• ผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(TBC)
• ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TBC)
• ผู้แทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TBC)
• ผู้แทนสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (TBC)
• ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TBC)

12.30 น. จบงาน
ดำเนินรายการโดย ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP