Global Compact
Network Thailand
UN Global Compact ช่วยองค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลก ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมและเสนอแนะกรอบการดำเนินงาน ให้แก่ธุรกิจทุกประเภทโดยไม่คำนึงขนาด ความซับซ้อน หรือที่ตั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเราพร้อมที่จะสนับสนุนสมาชิกทุกรายอย่างเต็มที่

เราคือผู้แนะแนวทางการดำเนินธุรกิจ
เราจะช่วยคุณตั้งมั่นปณิธาน ประเมินเฟ้นหา ริเริ่ม วัดผล และสื่อสารกลยุทธ์ตามหลักของสหประชาชาติในทุกขั้นตอน เพื่อสนับสนุนธุรกิจของสมาชิกให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

เราคือผู้สร้างสรรค์สังคม
เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น ต้องอาศัยกำลังแรงมหาศาล บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมกรอบความร่วมของเรา กว่า 8,000 รายตลอดจนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร อีก 4,000 ราย ต่างมีความต้องการแตกต่างกันไป ซึ่งเราพร้อมที่จะสนับสนุนสมาชิกทุกรายอย่างเต็มที่
17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
© United Nations in Thailand
กรอบความร่วมมือ UN Global Compact เป็นโครงการรณรงค์ให้บริษัทวางกลยุทธ์ และยึดหลักการทำงานที่สร้างเศรษฐกิจยั่งยืนตามหลักสากล 10 ประการ โครงการนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือจากบริษัทน้อยใหญ่ ทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อผนึกกำลังสร้างโลกของเราให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติยังได้เผยแพร่ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกัน ที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนา โดยเป้าหมายทั้ง 17 ประการอีกด้วย
  • ต่อต้านการทุจริตรวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ
  • สนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิ์ในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง
  • ต่อต้านการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ
  • ต่อต้านการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง
  • ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
  • ธุรกิจจักต้องสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล
  • ตลอดจนหมั่นตรวจสอบว่าการดำเนินงานต่างๆ ไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขจัดความยากจน
ทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
อ่านต่อ
ขจัดความหิวโหย
บรรลุความมั่นคง
ทางอาหาร ส่งเสริม
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ทุกคนในทุกช่วงอายุ
อ่านต่อ
รับรองการศึกษาที่
เท่าเทียมและทั่วถึง
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน
อ่านต่อ
บรรลุความเท่าเทียม
ทางเพศ พัฒนาบทบาท
สตรีและเด็กผู้หญิง
อ่านต่อ
รับรองการมีน้ำใช้
การจัดการน้ำและ
สุขาภิบาลที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองการมีพลังงาน
ที่ทุกคนเข้าถึงได้
เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย
อ่านต่อ
ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน
การจ้างงานที่มีคุณค่า
อ่านต่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่พร้อมรับการเปลี่ยน
แปลง ส่งเสริมการปรับ
ตัวให้เป็นอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนและทั่วถึง
และสนับสนุนนวัตกรรม
อ่านต่อ
ลดความเหลื่อมล้ำทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ
อ่านต่อ
ทำให้เมืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความปลอดภัย ทั่วถึง
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
รับรองแผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ดำเนินมาตรการเร่งด่วน
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบ
อ่านต่อ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ปกป้อง ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบก
อย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
ส่งเสริมสังคมสงบสุข
ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
อ่านต่อ
สร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับ
สากลต่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
อ่านต่อ
ร่วมเปลี่ยนแปลงโลกกับเรา
Global Compact
Network Thailand
APPLY FOR MEMBERSHIP
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุง ปรับแต่งเนื้อหา และโฆษณาตามความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
Subscribe
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละประเภทได้ดังต่อไปนี้
จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ
(Strictly Necessary Cookies)
เปิดใช้งานตลอดเวลา
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่จะช่วยให้ท่านสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราได้
คุกกี้เพื่อการวัดผลการทำงานและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์
(Performance and Functionality Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง ช่วยให้เราปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับท่านและจดจำการตั้งค่าของท่าน (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่ท่านเลือก) แต่ไม่จำเป็นต่อการวัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์หรือเพื่อการปรับแต่ง
(Analytical or Customization Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้งานเข้าสู่เว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะของข้อมูลโดยรวมเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์ หรือเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามความสนใจของท่านได้